За Нас

1. Надзорна Агенция Подемни Съоръжения е изградена от млади специалисти, готови да докажат своя професионализъм и да откликнат на потребностите на своите клиенти.

2. „Н.А.П.С.” ЕООД притежава лицензия № 598, издадена от ГД „ИДНТ”

ЛицензЛиценз

 

3. В сила от 12. 05. 2009 г. в „Н.А.П.С.” ЕООД има разработена и внедрена Система по качеството съгласно БДС EN ISO / IES 17020 : 2005

EU

inovacii 2

ПРОЕКТ ПО АДБФП № BG16RFOP002-2.089-5838-C01

На 24.08.2021 г. между МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА на Република България чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК), в качеството ѝ на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и Надзорна Агенция Подемни Съоръжения ЕООД бе сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-5838-C01 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проект BG16RFOP002-2.089-5838-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Обща стойност на проекта: 50 000.00 лева, от които БФП в размер на 50 000.00 лева, от тях 50 000.00 лева са средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 0 лева са национално съфинансиране.
Целта при изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ е да се осигури на Надзорна Агенция Подемни Съоръжения ЕООД оперативен капитал за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
С изпълнението на проекта се осигуряват оборотни средства, с които дружеството да посрещне част от разходите си.
Общият ефект от изпълнението на проекта е осигуряване на икономическа стабилност и по-лесно преодоляване на последиците от пандемията COVID-19.

Login Form